26 jun. 2012

O Sector do Transporte nas mans dos piratas da Patronal


Recentemente varios traballadores do Sector do transporte de Mensaxería teñen consultado co noso sindicato asuntos relativos aos horarios excesivos e ilegáis aos que están obrigados polas súas empresas. Por petición deles e para que outros compañeiros do Sector saiban as consecuencias desas prácticas tan habituáis, imos a facer un pequeno resumo da legislación ao respecto.

O texto que vai a continuación, foi escrito por un compañeiro que traballou no sector e a quen lle estamos moi agradecidos pola súa colaboración.

O transporte de mercadurías rixese pola LOTT - Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres e o- Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres  pero os horarios de conducción e descansos responden a regulamentación europea  e máis concretamente ao CE 561/2006.

Estando en “carretera”, e ante calqueira "inspección", no relativo á regulamentación do transporte, incluidos horarios e tempos de descansos, e os aparellos relacionados (como os tacógrafos), ao conductor se lle considera "representante" da empresa, estando éste obrigado a aportar toda a documentación que se lle requira (Art. 33.3 de la LOTT).

Segundo a regulamentación europea, en diversos puntos, falase de que son os conductores os que teñen dereito e que están obrigados a realizar esos descansos, pero no art.10.2 do Regulamento (CE) nº 561/2006 di que é responsabilidade das empresas, organizar o traballo de xeito que os conductores poidan disfrutare desos horarios e descansos, e no art. 10.1 di ademáis que as empresas non poden remunerar aos traballadores «si dichas remuneraciones fueran de tal naturaleza que pudiesen comprometer la seguridad en carretera y/o fomentar las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento»; no art.10.3, «Las empresas de transporte tendrán responsabilidad por las infracciones cometidas por los conductores de esas empresas, aun cuando tales infracciones se hayan cometido en el territorio de otro Estado miembro o de un tercer país». Pero a continuación engade que «Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de asignar plena responsabilidad a las empresas de transporte, los Estados miembros pueden condicionar esta responsabilidad a la infracción cometida por la empresa de los apartados 1 y 2. Los Estados miembros podrán estudiar cualquier prueba que pueda demostrar que la empresa de transporte no puede considerarse razonablemente responsable de la infracción cometida». No punto 27 dos considerandos introductorios, tamén di que «es conveniente establecer disposiciones uniformes de responsabilidad aplicables a las empresas de transporte y a los conductores por infracción del mismo. Esta responsabilidad puede dar lugar a la imposición de sanciones penales, civiles o administrativas, según el Estado miembro de que se trate.»

Tamén a LOTT, no apartado de "Régimen sancionador", di no Art.138.1.a) que a responsabilidade administrativa polas infraccions das normas reguladoras corresponderá «En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades sujetos a concesión o autorización administrativa, a la persona física o jurídica titular de la concesión o de la autorización»; engadindo no Art.138.2 que «La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el apartado 1, independientemente de que las acciones u omisiones de las que dicha responsabilidad derive hayan sido materialmente realizadas por ellas o por el personal de su empresa, sin perjuicio de que puedan deducir las acciones que a su juicio resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones».

A responsabilidade é por tanto da empresa, sempre, pero que ésta si o estima consecuente poderá reclamar contra os empregados, se considera a estos responsables das infraccions sancionadas.

Como exemplo temos unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sala de lo social), unha empresa e sancionada por:
«a) no presentar todos los discos- diagrama de los últimos 15 días; b) conducir un total de 21 horas y 25 minutos durante un periodo de 24 horas, según los tres discos presentados; y c) utilizar dos discos-diagramas sin datos de la matrícula, fecha y conductor. La empresa descontó al trabajador 8.431,39 €, de los 9.902 € a los que ascendían las tres multas, reclamando en su demanda los 1.470,61 € restantes, entendiendo que podía repetir contra el trabajador. La sentencia de la Sala de Madrid analiza los arts. 50 y 55 del Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por carretera y el art. 138 de la Ley 16/1987 , de ordenación del transporte terrestre, y concluye que la responsabilidad del trabajador ha de exigirse mediante expediente sancionador y por infracciones de tráfico y seguridad vial y, además, que la correcta impresión del tacógrafo no es responsabilidad exclusiva del trabajador. La sentencia de instancia había dado la razón al trabajador, declarando la ilicitud del descuento. El Supremo desestima el recurso de la empresa. (Sentencia 30 de noviembre de 2011)». http://www.ugt.es/actualidad/2012/mayo/TS-10.pdf)

No caso que analizamos no noso sindicato deducimos que ao non ter esixido responsabilidades a empresa con anterioridade contra os traballadores por “vulneración de los tiempos y descansos”, calquera Xuíz interpretará que, existindo unha continuidade no tempo e non tratarse dunha cuestión puntual nin dun “descuido”, é unha práctica habitual da empresa imposta aos seus traballadores,e polo tanto se lle faga responsable á empresa e non aos traballadores.No hay comentarios: